Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a- Verhuurder: H. Ouzdig, h.o.d.n. Dutch Cars Investment Autoverhuur, gevestigd te Zuidoostbeemster,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70660719.
b- Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst gesloten wordt.
c- Huurovereenkomst: De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een auto.
d- Bestuurder: De feitelijke bestuurder van de auto zich legitimerende met een geldig rijbewijs.
e- Auto. Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst welke door verhuurder
aan huurder ter beschikking wordt gesteld of een, met wederzijds goedvinden, vervangend
motorvoertuig.
f- Reservering: De reservering / huur van een nader omschreven auto voor een bepaald
tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere
reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
huurder en verhuurder zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende
reservering en/of huurovereenkomst.
2.3. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van verhuurder. Een door huurder
aan te vragen offerte / reservering kan pas verzonden worden na een te verrichten handeling
waarbij aangegeven wordt dat de aanvrager akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2.4. Deze algemene voorwaarden worden bovendien door verhuurder aan huurder verstrekt bij
ondertekening van de huurovereenkomst.

Artikel 3 – Reservering / Huurovereenkomst:
3.1. Een reservering komt tot stand op het moment van een schriftelijk (e-mail) akkoord van huurder
op een door verhuurder uitgebrachte offerte betreffende de (ver)huur van een auto, een
directe online reservering van een auto gedaan door huurder via de website van verhuurder
c.q. middels een door huurder gedane mondelinge reservering van een auto welke
vervolgens door verhuurder schriftelijk (per e-mail of een persoonlijk overhandigde factuur) aan
huurder is bevestigd.
3.2. Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde auto voor een bepaalde tijdstuur
door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege
verbonden rechten en plichten.
3.3. De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en
verhuurder tot stand gekomen, mondelinge of schriftelijke, reservering alsmede de staat van het
voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze
huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang ingebruikname van de
auto voor akkoord ondertekend.

Artikel 4. Prijzen:
4.1. De (ver)huur van een auto is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde
omzetbelasting.
4.2. De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde auto is inclusief
een vrij af te leggen afstand van 100 km tenzij in de huurovereenkomst anders is
overeengekomen. Meer verreden kilometers worden door verhuurder, bij het tegen het in de
huuroverkomst genoemde tarief, achteraf bij huurder in rekening gebracht en/of verrekend met
de door de huurder betaalde waarborgsom.
4.3. Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de stand van de
kilometerteller bij aanvang en einde reservering

Artikel 5 – Betaling:
5.1. De huurder is, vanaf het moment van reservering, de bij de overeengekomen huurprijs aan
verhuurder verschuldigd.
5.2. Direct na het tot stand komen van de reservering wordt de hierop betrekking hebbende factuur
door verhuurder, per e-mail, aan huurder verzonden. De betalingstermijn van deze factuur
bedraagt 14 dagen.
5.3. De op de reservering van toepassing zijnde, door huurder te betalen waarborgsom, dient
uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan.
5.4. Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van o.a. kilometervergoeding, brandstof- en
tankkosten (tankkosten bedragen € 25,00), boetes, schoonmaakkosten en andere
voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 7 dagen na beëindiging van de
reservering.

Artikel 6 – Annulering en wijziging:
6.1. Bij annulering van de reservering, tot uiterlijk 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de
reservering is huurder 25% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.
6.2. Bij annulering door huurder, korter dan de periode genoemd in artikel 6.1, is de huurder
50% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
6.3. Indien huurder, zonder annulering, de reservering niet nakomt (No Show) is huurder 100% van
de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd.
6.4. Annulering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden.
6.5. Verhuurder zal zich maximaal inspannen een door huurder gewenste wijziging m.b.t. de datum
van reservering, in goed overleg, in te willigen.

Artikel 7 – Verzekering, eigen risico en aansprakelijkheid:
7.1. De door verhuurder ter beschikking gestelde auto is WA verzekerd inclusief een
“verhuur clausule” onder de volgende voorwaarde:
a- De betreffende auto is alleen dan verzekerd indien deze bestuurd wordt door een, bij het
tot stand komen van de huurovereenkomst, door de huurder opgegeven bestuurder(s).
7.2. De door de verhuurder wordt de volgende verzekeringspremie in rekening gebracht:
a- € 100,00 per dag voor iedere bestuurder met een Nederlands rijbewijs van 25 jaar en ouder;
b- € 200,00 per dag voor iedere bestuurder met een Nederlands rijbewijs jonger dan 25 jaar;
c- € 200,00 per dag voor iedere bestuurder die in het bezit is van een, in Nederland geldig,
buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.
7.3. Bij het ontstaan van schade aan de auto dient de verhuurder hier onverwijld van in kennis
te worden gesteld. De huurder is, bij aanrijdingschade, verplicht het, in de auto aanwezige
schadeformulier volledig in te vullen en, door de bestuurder, te laten ondertekenen.
7.4 Bij aanvang en einde van de reservering wordt de auto door huurder en verhuurder op
schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspectie wordt schriftelijk in de
huurovereenkomst vastgelegd.
7.5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de auto ontstaan in de periode gelegen
tussen aanvang en einde reservering.
7.6. Huurder is aansprakelijk voor alle gedragingen van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de
auto.
7.7. Bij boetes en/of bekeuringen ontstaan tijdens de reservering wordt het CJIB door verhuurder
op de hoogte gesteld van de n.a.w. gegevens van de huurder / bestuurder.
7.8. Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg) schade ontstaan aan de auto of aantoonbare
bedrijfsschade van verhuurder indien dit het gevolg is van aan huurder toe te rekenen kwade
opzet of grove schuld.
7.9. Het eigen risico voor huurder m.b.t. alle tijdens de reservering aan de auto ontstane schade
is 100% vergoeden van de schade tenzij de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de auto
door een niet bij het tot stand komen van de huurovereenkomst opgegeven bestuurder, indien
er sprake is van de in artikel 7.8 genoemde, kwade opzet of grove schuld alsmede bij het niet
naleven van de bepalingen gesteld in artikel 8.1 en artikel 8.3 t/m 8.8.
7.10 Bij schade veroorzaakt door het niet naleven van de in artikel 7.9 genoemde artikelen bedraagt
het eigen risico van huurder het werkelijke schadebedrag tot maximaal de door verhuurder
aangetoonde taxatiewaarde van de auto.

Artikel 8 – Verplichtingen van huurder:
8.1. Huurder dient zich als een goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de auto
overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is niet toegestaan met de auto op een
circuit te rijden dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg. Tevens is het niet
toegestaan de auto competitief te gebruiken.
8.2. Indien huurder de auto onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder
gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen. Indien huurder
minimaal twee maal door de instructeur is gewezen op afwijkend gedrag is de instructeur
gerechtigd de rit af te breken en de reservering te annuleren. Er is dan geen sprake van enige
restitutie van de betaalde huursom.
8.3. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is
huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en
inkomstenderving van verhuurder zoals o.a. bij inbeslagname van het voertuig.
8.4. Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen bij gebreke waarvan verhuurder
gerechtigd is de reservering direct en zonder enige verrekening van de huursom te beëindigen.
8.5. Het is huurder verboden de auto aan derden ter beschikking te stellen c.q. te verhuren.
8.6. Het is huurder verboden met de auto Nederland te verlaten, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
8.7. Indien huurder een schade of defect aan de auto constateert is hij verplicht verhuurder hier
onverwijld van in kennis te stellen en zich te houden aan de alsdan ontvangen instructies.
8.8. Bij het geparkeerd laten staan van de auto dient huurder hier, ter voorkoming van schade,
de nodige toezicht op de auto uit te oefenen bij gebreke waarvan de auto op een
veilige en/of afgesloten plaats dient te worden geparkeerd, niet zijnde direct aan of langs de
openbare weg.
8.9. Het is huurder verboden de auto te laten besturen door een ander dan bij het tot stand
komen van de huurovereenkomst opgegeven bestuurder(s). Bij overtreding hiervan zal de door
huurder betaalde waarborgsom door de verhuurder worden ingehouden.
8.10A Roken in de auto is niet toegestaan. Indien bij einde reservering blijkt dat er in de
auto gerookt is wordt er een bedrag van € 250,00 aan schoonmaakkosten in rekening
gebracht.
8.10B Burn-out met de auto is niet toegestaan. Indien bij einde reservering blijkt dat de
banden versleten zijn wordt er een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht.
8.11. Huurder dient de auto op de overeengekomen datum en tijdstip weer bij verhuurder in te
leveren bij gebreke waarvan huurder na een overschrijding van 15 minuten een huurprijs
verschuldigd is zoals deze normaal gezien per uur in rekening wordt gebracht waarbij een
gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.
8.12. Bij einde reservering dient de auto volledig te zijn afgetankt bij gebreke waarvan dit door
verhuurder zal worden gedaan. De betreffende brandstofkosten en tankkosten ad € 25,00
komen dan voor rekening van huurder.
8.13. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid tengevolge
van het gebruik van de auto gedurende de reservering.

Artikel 9 – Verplichtingen verhuurder:
9.1. Verhuurder stelt de in de huurovereenkomst genoemde auto, tijdens de reservering ,
aan huurder ter beschikking. Deze auto is schoon, voldoende onderhouden en voorzien
van een volle brandstoftank.
9.2. Bij het uitvallen van de auto wegens een technisch mankement zal deze op zo kort
mogelijke termijn door en andere auto worden vervangen (omruil service).
Dit is niet van toepassing indien de auto zich buiten Nederland bevind.
9.3. Bij het uitvallen van de auto ten gevolge van aan de huurder toe te rekenen kwade opzet of
grove schuld is de verhuurder niet verplicht tot vervanging van de auto over te gaan.
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen
waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de
kortere huurtermijn.
9.4. Indien de in de reservering / huurovereenkomst genoemde auto, wegens aantoonbare
onvoorziene en/of technische omstandigheden, niet beschikbaar is zal verhuurder een andere
auto ter beschikking stellen waarvan de huurprijs minimaal in dezelfde prijsklasse ligt. Bij
een vervangende auto uit een hogere prijsklasse hoeft de huurder geen bijbetaling te doen.
Bij een door de huurder uitgezochte auto van een lagere prijsklasse bestaat er geen recht
op restitutie van de eerder overeengekomen huurprijs. Indien huurder hier niet mee akkoord
gaat kan de huurovereenkomst kosteloos worden geannuleerd.
9.5. Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren.
Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe,
gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan
de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.
9.6. Verhuurder zal huurder onverwijld op de hoogte stellen van ten laste van huurder ontvangen
boetes en/of bekeuringen. De betaling hiervan komt voor rekening van de huurder / bestuurder.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom:
10.1. Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de
reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele
doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

Artikel 11 – Klachten:
11.1. Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen
wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde
binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij
verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de
huurder zijn rechten ter zake verliest.
11.2. Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de
huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen
volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder
beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.

Artikel 12 – Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht:
12.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of
bijlagen, geldt de volgende rangorde.
a. de huurovereenkomst;
b. de reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst;
c. de algemene voorwaarden.
12.2. Alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn
onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders
is overeengekomen.
12.3. Geschillen tussen verhuurder en huurder zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe
volgens de wet bevoegde rechtbank te Den Haag.
12.4. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 04-06-2018 en zijn derhalve van toepassing op
alle nadien tot stand gekomen reserveringen / huurovereenkomsten.

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden
1. In het geval dat de reservering wordt geannuleerd binnen 24 uren voor het afhaaltijdstip wordt 100% van de voorschot aangerekend.