Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dutch Cars Investment BV, kantoorhoudende te Purmerend (Nederland), aan de Voltastraat 23 1446VA,
ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 70660719
hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dutch Cars Investment B.V, hierna Dutch Cars
De ondernemer die bedrijfsmatig voertuigen verhuurt.
2. Aanbieding
Iedere offerte van Dutch Cars betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.
3. Overeenkomst
Iedere verhuurovereenkomst welke tussen opdrachtgever en Dutch Cars tot stand komt, elke wijziging daarvan
of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de
overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.
4. Producten en diensten
Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Dutch Cars.
5. Voorwaarden
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Opdrachtgever /wederpartij
Degene die met Dutch Cars een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van
lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
7. Opdracht
Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan
Dutch Cars.
8. Voertuig
Het motorvoertuig welk door Dutch Cars aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld zoals omschreven
in de huurovereenkomst of een met wederzijds goedvinden vervangend voertuig.
9. Huurovereenkomst
De overeenkomst tussen partijen waar de huur voor een bepaald voertuig wordt overeengekomen gedurende
een bepaald tijdsbestek tegen een bepaalde prijs.
10. Bestuurder
De natuurlijke persoon die het gehuurde voertuig daadwerkelijk bestuurd, zich legitimerende met een in
Nederland rechtsgeldig rijbewijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Dutch Cars, te leveren producten
dan wel uit te voeren opdrachten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dutch Cars
waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van
tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Dutch Cars en wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt
geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd
naar de geest van de algemene voorwaarden.
2.8 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt
aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Dutch
Cars.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen, Overeenkomsten

3.1 Alle door Dutch Cars uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een
individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
3.2 Alle door Dutch Cars uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 14 dagen na
dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere
termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.5 Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van Dutch Cars.
3.6 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en eigenschappen strekken slechts ter indicatie. Geringe
afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Dutch Cars.
3.7 Dutch Cars kan indien het voertuig waar de offerte op is gebaseerd niet meer beschikbaar blijkt, na het
sluiten van de overeenkomst tussen partijen, een vervangend soortgelijk voertuig ter beschikking
stellen aan de opdrachtgever, zonder enige verplichting haarzijds tot compensatie, verrekening of
vergoeding.
3.8 Dutch Cars kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Dutch Cars ontheffen
haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
3.9 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Dutch
Cars daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Dutch Cars dit anders aangeeft.
3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Cars niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.11 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.12 In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever;
– datum van de overeenkomst/offerte
– omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving
– kwaliteit- kwantiteitsomschrijving
– de geraamde datum van levering/uitvoering;
– de hoogte van een eventuele borgsom;
– het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
– eventuele bijzondere voorwaarden;
– termijnen en wijzen van betaling.
3.13 Een reservering van de opdrachtgever komt tot stand op het moment van een schriftelijk akkoord van
de opdrachtgever op een door Dutch Cars uitgebrachte offerte betreffende de verhuur van een
voertuig, een directe online reservering van een voertuig door de opdrachtgever via de website van
Dutch Cars c.q middels een door de opdrachtgever gedane mondelinge reservering van een voertuig
welke door Dutch Cars schriftelijk is bevestig. De overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van Dutch Cars.
3.14 Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaald voertuig voor een bepaalde tijdsduur door
Dutch Cars voor de opdrachtgever wordt gereserveerd, is bindend voor beide partijen.
3.15 De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen partijen tot stand
gekomen reservering alsmede de staat van het voertuig.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s, gelden per stuk, per dagdeel en zijn
exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten
zoals reis- en verblijf-, verzend- administratiekosten en tankkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en
zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Transportkosten vanaf de
plaats van vestiging van Dutch Cars zijn eveneens niet in de prijs inbegrepen en zijn voor risico en
rekening van de opdrachtgever tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 De in de aanbiedingen of offertes van Dutch Cars weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens
de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante
factoren. De prijzen zoals Dutch Cars deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins
kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of
meerdere van deze factoren wijzigen, is Dutch Cars gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen.
Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging
bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de
overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te
ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde
de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of
op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.3 Dutch Cars is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst, overlegging van een geldig
legitimatiebewijs te verlangen ter verificatie van de identiteit van de huurder.
4.4 Dutch Cars is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst betaling van een waarborgsom te
verlangen. De waarborgsom is geen voorschot op de huurprijs en wordt aan de opdrachtgever
geretourneerd op het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Dutch Cars heeft voldaan.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

5.1 De levertijd in de overeenkomst tussen Dutch Cars en de wederpartij is geen fatale termijn in de zin
van artikel 6:83 sub a BW.
5.2 De huurperiode gaat van start op het moment dat het voertuig bij de opdrachtgever worden geleverd
op de overeengekomen plaats dan wel bij het in ontvangst nemen van het voertuig door de
opdrachtgever.
5.3 Dutch Cars zal het voertuig bezorgen op het afleveradres zoals in de huurovereenkomst beschreven.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij op de overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is voor
het in ontvangst nemen van het voertuig. Indien de opdrachtgever Dutch Cars belet om het voertuig
conform het bovenstaande te leveren, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht conform
het bepaalde in artikel 7.
5.4 Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtgever het voertuig zelf bij Dutch Cars ophaalt, dient dit
te geschieden gedurende het tijdstip welk B&J aangeeft, indien de opdrachtgever het voertuig niet
haalt op de overeengekomen datum en tijd zal de opdracht als geannuleerd worden beschouwd
conform hetgeen bepaald is in artikel 7.
5.5 Leveringen van het voertuig buiten openingstijden of op een ander adres dan het kantooradres van
Dutch Cars is slechts mogelijk na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dutch Cars. Dutch Cars
kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
5.6 Opdrachtgever dient het voertuig bij het in ontvangst nemen te controleren op manco’s en gebreken.
Deze dienen terstond te worden medegedeeld aan Dutch Cars. Indien er geen gebreken worden
medegedeeld op dat moment, wordt het voertuig als gebrekenvrij geleverd geacht.
5.7 Dutch Cars heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
5.8 Het voertuig dient enkel te worden gebruikt overeenkomstig normaal gebruik zoals het
maatschappelijk verkeer betaamt.
5.9 De opdrachtgever verklaart het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te
houden en aldus na afloop van de huurperiode ook weer in deze staat te retourneren aan Dutch Cars.
Eventuele kosten van herstel, uit welke hoofde dan ook veroorzaakt, komen ten laste van de
opdrachtgever en kunnen zonder voorafgaande ingebrekestelling van de opdrachtgever worden
gevorderd.
5.10 Dutch Cars is te allen tijde gerechtigd om de voertuigen te controleren en daartoe de noodzakelijke
ruimten te betreden.
5.11 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van
de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Dutch Cars zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.12 Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Dutch
Cars een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
5.13 Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Dutch Cars gerechtigd
daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde
voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Dutch Cars
en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
5.14 De opgave van levertermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door
Dutch Cars steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de levering van een
voertuig een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de wederpartij Dutch Cars derhalve eerst schriftelijk in gebreke te
stellen. Dutch Cars dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
5.15 Dutch Cars kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming
Dutch Cars kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien
een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim
voortvloeit.
5.16 Indien Dutch Cars gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter
beschikking heeft gesteld aan Dutch Cars.
5.17 Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door Dutch Cars, ook indien de opdrachtgever het
voertuig niet in ontvangst heeft genomen.
5.18 Indien partijen zijn overeengekomen dat levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden op een locatie
buiten de vestiging van Dutch Cars, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening
van de opdrachtgever.
5.19 Dutch Cars is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan
de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van het voertuig.
5.20 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Dutch Cars gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de
zijde van Dutch Cars die daardoor direct of indirect is ontstaan.
5.21 In geval dat Dutch Cars ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn
het voertuig kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn zonder dat
Dutch Cars voor enige schade aansprakelijk kan worden gesteld. Dutch Cars zal aan de opdrachtgever
na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.
5.22 Alles wat door of vanwege de opdrachtgever aan het voertuig wordt aangebracht zal op kosten van de
opdrachtgever door Dutch Cars worden verwijderd op grond van het recht op teruggave van het
voertuig in de staat waarin het zich bevindt bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 6. Betaling

6.1 De opdrachtgever is, vanaf het moment van reservering de volledige overeengekomen huurprijs aan
Dutch Cars verschuldigd.
6.2 Dutch Cars zal na het tot stand komen van de reservering haar factuur aan de opdrachtgever per email
verzenden. Betaling van de facturen van Dutch Cars dient te geschieden binnen de overeengekomen
termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven
door Dutch Cars. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Dutch Cars te verrekenen
met de door Dutch Cars in rekening gebrachte bedragen.
6.3 Dutch Cars is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling dan wel waarborg te
bedingen, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien Dutch Cars een
aanbetaling/waarborg verlangd, dient de opdrachtgever deze te voldoen voordat Dutch Cars haar
werkzaamheden heeft aangevangen. De bepaling uit artikel 6:83 sub a BW is hierbij van toepassing.
6.4 Restitutie van de door opdrachtgever betaalde waarborgsom, zal (na aftrek van eventuele
kilometervergoeding, brandstof-en tankkosten, boetes, schoonmaakkosten en overige aantoonbare
kosten waarvan partijen zijn overeengekomen dat deze ten laste van de opdrachtgever zullen zijn)
binnen 30 dagen na retournering van het voertuig dan wel beëindiging van de huurtermijn
plaatsvinden.
6.5 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Dutch Cars aangewezen bank- of
girorekening. Dutch Cars heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de
overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst door Dutch Cars, totdat de zekerheid verschaft is en/of de
vooruitbetaling door Dutch Cars is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is
Dutch Cars bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit
voor Dutch Cars voortvloeiende schade.
6.6 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de
wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke
kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum
van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
Incassokosten (BIK) berekend:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-
– over de volgende Euro 2.500, – 10%
– over de volgende Euro 5.000, – 5%
– over de volgende Euro 190.000, – 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000, – 0,5% met maximum van € 6.775, –
6.7 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten
rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten van Dutch Cars, te berekenen over het te incasseren bedrag,
worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten
zullen, zodra door Dutch Cars rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is
gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn.
Het voorgaande laat onverlet het recht van Dutch Cars om hogere kosten in rekening te brengen
indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
6.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde
kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.9 De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de
factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Dutch Cars kenbaar te
worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake
verloren.
6.10 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Dutch Cars gerechtigd om van de opdrachtgever
volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen
uit de overeenkomst.
6.11 Indien Dutch Cars en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen uiterlijk vòòr of op
de overeengekomen termijn van levering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen
enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

7.1 Dutch Cars is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden in de volgende gevallen:
– De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst Dutch Cars ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
– Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Dutch Cars kan worden
gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;
– Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dutch Cars kan worden
gevergd.
7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutch Cars op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar.
7.3 Indien Dutch Cars tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten.
7.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Dutch Cars gerechtigd tot vergoeding van
de schade, welke direct en indirect ontstaan.
7.5 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet
of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om
binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
7.6 In het geval van verzuim van de wederpartij is Dutch Cars gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte
schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Dutch Cars
verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Dutch Cars vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dutch
Cars op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening
worden gebracht.
– Bij annulering tot 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 25% van de
totale huursom;
– Bij annulering korter dan 14 dagen (336 uur) voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 50% van
de totale huursom;
– Bij annuleringen vanaf 2 dagen (48 uur) dan wel overige annuleringen (no show) voor aanvang van de
huurperiode worden de volledige kosten in rekening gebracht.
7.9 De opdrachtgever dient een annulering schriftelijk aan Dutch Cars door te geven. De ontvangstdatum
van de annulering bij Dutch Cars geldt hierbij als annuleringstermijn.
7.10 In alle gevallen zoals omschreven in dit artikel, is Dutch Cars gerechtigd om het voertuig direct bij de
opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever machtigt Dutch Cars door middel van ondertekening van
de huurovereenkomst, van rechtswege, om toegang te verlenen tot de plaats waar het voertuig zich
bevindt. Dutch Cars is hierbij nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welk ontstaat door het
terughalen van de goederen.

Artikel 8. Verzekering, eigen risico en aansprakelijkheid

8.1 Het door Dutch Cars ter beschikking gestelde voertuig is WA- verzekerd inclusief een verhuur clausule
onder de volgende voorwaarde:
– Het betreffende voertuig is enkel verzekerd indien het bestuurd wordt door de in de
huurovereenkomst opgenomen bestuurder(s), welke in het aantoonbaar in het bezit zijn van een in
Nederland rechtsgeldig rijbewijs.
8.2 Dutch Cars brengt ten aanzien van de WA-verzekering de navolgende verzekeringspremie in rekening
aan de opdrachtgever:
– € 100,- euro per dag voor iedere bestuurder van 25 jaar of ouder met een rechtsgeldig Nederlands
rijbewijs;
– € 200,- euro per dag voor iedere bestuurder jonger dan 25 jaar met een rechtsgeldig Nederlands
rijbewijs;
– € 200,- euro per dag voor iedere bestuurder die in het bezit is van een in Nederland rechtsgeldig
buitenlands of internationaal rijbewijs.
8.3 In geval van het ontstaan van schade of defect aan het voertuig dient de opdrachtgever Dutch Cars
hier onverwijld in kennis te stellen en zich te houden aan de door Dutch Cars gegeven instructies. De
opdrachtgever is verplicht om bij aanrijdingsschade het in het voertuig aanwezige schadeformulier
volledig in te vullen en door beide schadepartijen te (laten) ondertekenen.
8.4 Bij aanvang en einde van de huur wordt het voertuig in bijzijn van beide partijen (Dutch Cars en
opdrachtgever) op schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspectie wordt schriftelijk in de
huurovereenkomst vastgelegd.
8.5 De opdrachtgever is volledig hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade (zowel direct als indirect) welke
buiten de WA-verzekering valt en welke is ontstaan in de huurperiode en tot het moment dat het
voertuig fysiek retour is ontvangen door Dutch Cars. De door Dutch Cars schriftelijk vastgestelde
taxatiewaarde van de schade geldt hierin als bindende schade hoogte welke maximaal de door Dutch
Cars schriftelijk aangetoonde taxatiewaarde van het voertuig is.
8.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedragingen van de bestuurder(s) en/of passagiers van het
voertuig.
8.7 In geval dat er boetes en/of bekeuringen gedurende de huurperiode dan wel tot het moment van het
fysieke terugnemen van het voertuig door Dutch Cars worden uitgeschreven (door o.a. het CIJB) is de
opdrachtgever hiervoor direct aansprakelijk en vrijwaart hij Dutch Cars hiervoor. Dutch Cars verlegt
deze boetes middels het CIJB op naam van de opdrachtgever. Voor deze verlegging verrekend Dutch
Cars een bedrag van 16,50 euro per verlegging.
8.8 Dutch Cars is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever heeft geleden, indien
en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dutch
Cars.
8.9 Dutch Cars is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dutch Cars is
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of
gegevens.
8.10 In geval van aansprakelijkheid van Dutch Cars jegens de opdrachtgever is de totale aansprakelijkheid
van Dutch Cars in alle gevallen slechts beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale
door Dutch Cars aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele
ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
8.11 De aansprakelijkheid van Dutch Cars ten aanzien van de opdrachtgever is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8.12 Dutch Cars is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.13 Dutch Cars is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de
desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
8.14 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het
moment waarop het voertuig aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden
gebracht.
8.15 De opdrachtgever vrijwaart Dutch Cars voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de huurovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Dutch Cars
toerekenbaar is.
8.16 Indien Dutch Cars uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever
gehouden Dutch Cars zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan
van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen
van passende maatregelen, dan is Dutch Cars, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dutch Cars en derden daardoor ontstaan, komen voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
8.17 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van eventuele benodigde
vergunningen dan wel vereisten gedurende de huurperiode. De opdrachtgever vrijwaart Dutch Cars
voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst
hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen
door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door Dutch Cars alsook schadevergoedingen op de
opdrachtgever verhaald worden.
8.18 Vorderingen tot aansprakelijkheid, ingesteld door de opdrachtgever, verjaren na verloop van 1
kalenderjaar vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend is geworden met het rechts
veroorzakende feit.
8.19 Het volledige eigen risico welk tussen partijen in de huurovereenkomst is overeengekomen en door de
opdrachtgever aan Dutch Cars is voldaan, kan door Dutch Cars in geval van schade worden gebruikt
om (een deel van) de schade te laten herstellen.
8.20 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het voertuig, gedurende de huurperiode en totdat het
voertuig weer fysiek door Dutch Cars retour is ontvangen, te laten besturen door derden welke niet als
bestuurder in de huurovereenkomst zijn opgenomen. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade welke ontstaat door deze derden.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Dutch Cars is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van
economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Dutch Cars zijn ontstaan zoals o.a. epidemieën,
pandemieën, weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog,
vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen
door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Dutch Cars.
9.3 Dutch Cars is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de
periode waarin sprake is van overmacht, kan Dutch Cars de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst opschorten.
9.4 Indien Dutch Cars bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
9.5 In geval dat Dutch Cars om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet
op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht
op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een
fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden
behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk
ten aanzien van Dutch Cars.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud, vuistpand

10.1 Alle door Dutch Cars te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom
van Dutch Cars, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.
10.2 Dutch Cars vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde
goederen.
10.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te
verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.
10.4 Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Dutch Cars
tekortschiet of Dutch Cars goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort
zal schieten, is Dutch Cars gerechtigd het gehuurde voertuig direct terug te nemen. De wederpartij zal
Dutch Cars te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie en/of ter
terugname van de goederen.
10.5 Indien derdenbeslag leggen op goederen van Dutch Cars welke zijn gehuurd door de opdrachtgever
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Dutch Cars
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Garanties, reclamaties en verjaringstermijn

11.1 De door Dutch Cars te leveren voertuigen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden
die daaraan gesteld worden. Garantieverplichtingen van Dutch Cars worden slechts opeisbaar vanaf
het moment dat de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.2 Alle voertuigen van Dutch Cars worden dealer onderhouden teneinde te waarborgen dat de
voertuigen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen welke eraan gesteld kunnen worden.
11.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit
uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
opdrachtgever en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van Dutch Cars,
de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht
aan te brengen. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar Dutch Cars geen invloed op kan uitoefenen
daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.
11.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste
zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever
vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
11.5 Reclamaties dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering der zaken te geschieden. Dutch Cars zal
daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.
Reclamaties van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 7 dagen na
constatering te geschieden, op straffe van verval.
11.6 De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten zodat Dutch Cars in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Dutch Cars in de
gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
11.7 Onverminderd de verplichtingen van Dutch Cars zullen, indien en voor zover er ten aanzien van het te
leveren voertuig niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in
type, kleur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.
11.8 Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal Dutch Cars het te leveren
voertuig, naar de keuze van Dutch Cars, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
Indien Dutch Cars de opdrachtgever mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de opdrachtgever
het geleverde voertuig, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan Dutch Cars.
11.9 Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond
voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier
uitdrukkelijk afstand van.
11.10 Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten
daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van Dutch Cars, integraal voor rekening van de
opdrachtgever.
11.11 Eventuele vroegtijdig retourneren van het voertuig door de opdrachtgever mag slechts geschieden na
schriftelijke goedkeuring van Dutch Cars, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en
impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
11.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Dutch Cars één jaar.
11.13 Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en
afname van geplaatste opdrachten bestaan.
11.14 Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn
ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is Dutch Cars
nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
11.15 Dutch Cars draagt er zorg voor dat de geleverde voertuigen voldoen aan alle wettelijke keuringen.
11.16 Ten aanzien van de verhuurde voertuigen alsook alle daartoe bijbehorende goederen geldt steeds de
garantietermijn zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het voertuig/product.

Artikel 12. Teruggave van het voertuig

12.1 De huurovereenkomst eindigt op het moment van het verstrijken van de huurperiode, waarbij de
opdrachtgever verplicht is om het voertuig aan Dutch Cars te retourneren.
12.2 Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij
Dutch Cars weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde vestiging of bij een door
verhuurder goedgekeurde derde, ontstaat voor Dutch Cars het recht tot onmiddellijke terugname van
het voertuig.
12.3 Bij overschrijding van het overeengekomen tijdstip van retournering met 15 minuten, zal Dutch Cars
het huurtarief per uur in rekening brengen bij de opdrachtgever en eventueel verrekenen met de
betaalde borgsom. Een gedeelte van een uur zal als vol uur huur in rekening worden gebracht.
12.4 Voor iedere dag dat de opdrachtgever nalaat het gehuurde te retourneren aan Dutch Cars, ontstaat er
een direct opeisbare boete gelijk aan 20% van de totale huursom, vermeerderd met het over de
periode van verzuim verschuldigde bedrag aan huur.
12.5 Het gehuurde voertuig zal op de overeengekomen aflever dag, tijdens het vastgestelde tijdstip ten
kantore van Dutch Cars klaar te staan. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn op het tijdstip van
teruggave. Indien het voertuig niet afgeleverd wordt, zal Dutch Cars extra kosten (waaronder onder
andere huurkosten) in rekening brengen.
12.6 Ophalen of afleveren van het voertuig buiten kantooruren is slechts mogelijk na uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van Dutch Cars. Dutch Cars kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
12.7 Dutch Cars zal na terugname van het voertuig, dit in haar bedrijfsvestiging controleren. De
bevindingen ten aanzien van de staat van het voertuig van Dutch Cars zullen bindend zijn.
12.8 Het gehuurde voertuig dient schoon, in de oorspronkelijke staat en met dezelfde hoeveelheid
brandstof als bij aflevering geretourneerd te worden door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever
hier niet aan voldoet, zal Dutch Cars extra kosten in rekening brengen. Eventuele schoonmaakkosten
zijn minimaal 20 euro en zullen direct inbaar zijn door Dutch Cars bij de opdrachtgever.
12.9 Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de
kilometerteller. Opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten
aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft, een en ander onverminderd het recht van de
opdrachtgever om te bewijzen dat de kilometerteller bij aflevering van het voertuig niet intact was.
Indien de kilometerteller defect raakt dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan Dutch Cars. Ingeval
van een defect aan de kilometerteller is Dutch Cars gerechtigd het na het defect aan de kilometerteller
verreden aantal kilometers zonodig aan de hand van wegenkaarten te berekenen.
12.10 Wanneer opdrachtgever aantoont dat overschrijding van de oorspronkelijke huurtermijn het gevolg is
van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig dat
reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst, zal het in artikel 12.3
genoemde extra bedrag niet in rekening worden gebracht en zal tevens door Dutch Cars worden
beoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, of over die periode een (gedeelte van
de) dagprijs verschuldigd is.

Artikel 13. Verplichtingen opdrachtgever

13.1 Opdrachtgever dient zich als een goed huurder te gedragen en zorg te dragen dat het voertuig
overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is niet toegestaan met het voertuig op een
circuit te rijden dan wel voor overige competities te gebruiken. Het voertuig mag daarnaast niet op
onverharde wegen of buiten openbare wegen worden benut.
13.2 Gedurende de tijd dat opdrachtgever over het voertuig beschikt, zijn kosten ten aanzien van het
gebruik van het voertuig verbonden zoals motorbrandstof, stalling, wassen en gasvulling voor rekening
van opdrachtgever.
13.3 De opdrachtgever dient zich aan alle geldende verkeersregels, aanwijzingen of bevelen te houden. Bij
overtreding hiervan is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
kosten zoals onder andere (doch niet uitsluitend) boetes en inkomstenderving van Dutch Cars zoals
onder andere bij inbeslagname van het voertuig.
13.4 De opdrachtgever dient alle instructies van Dutch Cars betreffende het (gebruik van) het voertuig op te
volgen. Indien de opdrachtgever hiertoe in gebreke blijft, is Dutch Cars gerechtig de
huurovereenkomst de terstond te beëindigen dan wel de reservering te annuleren zonder enige
verrekenverplichting jegens de opdrachtgever.
13.5 Het voertuig mag niet worden gebruikt of bestuurd:
– Door een persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, wiens juiste naam en adres niet
aan de voorzijde van de huurovereenkomst is vermeld, of ten aanzien van wie een onjuiste naam,
adres of leeftijd is opgegeven. Bij overtreding hiervan is Duch Cars gerechtigd de door de
opdrachtgever betaalde waarborgsom in te houden;
– Door een persoon onder de invloed van alcoholische drank, of van verdovende en opwekkende
middelen, of door een persoon die lijdt aan enig geestelijk of lichamelijk gebrek, waardoor zijn
vermogen om een voertuig behoorlijk te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast;
– Voor het vervoer van passagiers of goederen tegen vergoeding, ten behoeve van een met de wet
strijdig doel (zoals diefstal, smokkel, vervoer van aan invoerrechten of omzetbelasting
onderhevige goederen), in snelheidstest, voor het geven van rijonderricht, wedstrijden of rally’s
of voor het voortduwen of slepen van een ander voertuig en/of trailer;
– Voor het vervoer van andere personen dan familie, kennissen of zakenrelaties tenzij door Dutch
Cars anderszins is aangegeven;
– Voor het vervoer van lifters of dieren;
– Op een wijze die strijdt met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt ten
aanzien van een anders persoon of goed;
– Buiten Nederland tenzij Dutch Cars hier voorafgaand schriftelijke toestemming toe heeft gegeven;
– In het voertuig te roken. Indien bij het retourneren van het voertuig blijkt dat er gedurende de
huurtermijn in het voertuig is gerookt, is Dutch Cars gerechtigd schoonmaakkosten ter hoogte van
250 euro te vorderen van de opdrachtgever.
13.5.1 Indien de opdrachtgever het voertuig onder begeleiding van een instructeur bestuurd is de
opdrachtgever gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen. Indien de
opdrachtgever tweemaal door de instructeur is gewezen op afwijkend gedrag, is de instructeur
gerechtigd de rit af te breken en de huurovereenkomst te beëindigen, zonder dat er sprake is van
restitutie van de betaalde of openstaande huursom van de opdrachtgever.
13.5.2 Indien de opdrachtgever het voertuig wenst te parkeren dient hij dit enkel te doen op een veilige en
afgesloten parkeerplaats en niet aan of direct langs een openbare weg.
13.5.3 Bij retournering van het voertuig dient de opdrachtgever het voertuig volledig vol van (de op het
voertuig van toepassing zijnde) brandstof te retourneren, bij gebreke waarvan Dutch Cars op kosten
van de opdrachtgever het voertuig zal voltanken (en dit zal verrekenen met de door opdrachtgever
betaalde waarborg) en additioneel 25 euro hiertoe in rekening zal brengen.
13.5.4 Een burn-out (het laten spinnen van de banden terwijl het voertuig stilstaat) is niet toegestaan. Indien
bij retournering van het voertuig blijkt dat de banden van het voertuig zodanig ten gevolge van een
burn-out zijn versleten, is Dutch Cars gerechtigd een bedrag van minimaal 250 euro per band in
rekening te brengen dan wel te verrekenen.

Artikel 14. Overige verplichtingen Dutch Cars

14.1 Dutch Cars levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de
in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde
brandstoftank en, voor zover Dutch Cars kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
14.2 In geval van het uitvallen van het voertuig ten gevolge van een technisch mankement zal Dutch Cars
op een zo kort mogelijke termijn zorgdragen voor een vervangauto in dezelfde categorie (omruil
service).
14.3 Dutch Cars stelt samen met de opdrachtgever voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij
eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
14.4 Bij het uitvallen van het voertuig ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen kwade opzet of
grove schuld, is Dutch Cars niet verplicht tot vervanging van het voertuig over te gaan. Dutch Cars is
gerechtigd om de huurovereenkomst op dat moment te beëindigen, waarbij aan de opdrachtgever
geen aanspraak tot vergoeding/restitutie gemaakt kan worden.
14.5 Dutch Cars overhandigt aan de opdrachtgever voorafgaand aan de huurperiode de vereiste
documenten ten behoeve van het voertuig.
14.6 Dutch Cars dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is,
alsmede een overzicht van telefoonnummers waar de opdrachtgever zich binnen en buiten
openingstijden kan melden.
14.7 Indien het gehuurde voertuig wegens aantoonbare onvoorziene en/of technische omstandigheden
niet beschikbaar is, zal Dutch Cars een ander voertuig uit dezelfde categorie ter beschikking stellen aan
de opdrachtgever. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op
verzoek van de opdrachtgever een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor
extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden
voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt. Indien de
opdrachtgever een vervangend voertuig uit een lagere prijsklasse uitkiest, bestaat er geen recht van
restitutie van de eerder tussen partijen overeengekomen huurprijs. Indien de opdrachtgever hiermee
niet akkoord gaat zijn partijen gerechtigd de huurovereenkomst te vernietigen.
14.8 Dutch Cars vermeldt duidelijk op het voertuig, bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening, welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden
gebruikt.
14.9 Dutch Cars zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen van de ten laste van de
opdrachtgever ontvangen boetes en/of bekeuringen. De betaling hiervan komt voor rekening van de
opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Dutch Cars voor aanspraken van derden ten aanzien van
boetes en /of bekeuringen.
14.10 In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning
dienen te worden gehouden.
14.11 Dutch Cars draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in
het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag
worden. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk
gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door Dutch Cars indien het voertuig wegens een
tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan
twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld van de opdrachtgever, dan worden de
kosten van de hulp niet door Dutch Cars vergoed.

Artikel 15. Geheimhouding, Wbp en Intellectueel Eigendom

15.1.1 Dutch Cars is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens
derden, voor zover, zonder toedoen van Dutch Cars niet voor het publiek domein beschikbaar.
15.1.2 Opdrachtgever verplicht zich jegens Dutch Cars tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend
is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de
onderneming(en) van Dutch Cars en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij
die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van
wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.
15.3 Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door hem worden ingezet bij de
uitvoering van de (huur)overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit
artikel is opgenomen.
15.4 De mogelijkheid bestaat dat Dutch Cars in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin
van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van)
opdrachtgever verwerkt. Opdrachtgever geeft middels de huurovereenkomst toestemming hiertoe.
Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Dutch Cars en de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.
15.5 Dutch Cars zal de persoonsgegevens die ten behoeve van opdrachtgever worden verwerkt adequaat
beveiligen. Dutch Cars zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om
de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking
en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze
maatregelen bestaan uit:

  • Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls,
    password-log-in en/of encryptie;
  •  Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
  • Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te
    geven tot de informatiesystemen- en diensten).
  • 15.6.1 Dutch Cars staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal Dutch Cars zich inspannen dat de beveiliging
zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
(persoons)gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.
15.6.2 Opdrachtgever stelt enkel (persoons)gegevens aan Dutch Cars ter beschikking voor verwerking, indien
hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De
verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken
maatregelen.
15.7 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Dutch Cars
de verwerkingsverantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging
informeren.
15.8 Dutch Cars zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn
verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in
artikel 33 en 34 AVG.
15.9 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de
verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Dutch Cars, zal Dutch Cars het verzoek zelf
afhandelen voor zo ver zij dit zelf kan doen. Zij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op
de hoogte te stellen. Dutch Cars mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan
verwerkingsverantwoordelijke.
15.10 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Dutch Cars voor schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in de artikelen 5, 7, 8 en 9 van deze
overeenkomst in bepaald van overeenkomstige toepassing, waarbij deze artikelen niet limitatief zijn.
15.11 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn
de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.
15.12 Alle filmmateriaal, teksten, foto’s, tekeningen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Dutch
Cars worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de opdrachtgever ter hand worden
gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Dutch Cars en mogen derhalve, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Dutch Cars, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst
tussen Dutch Cars en de opdrachtgever gebruikt worden, waaronder (doch niet uitsluitend) eigen
websites, social media, beurzen en presentaties van Dutch Cars. Het bepaalde in dit artikel vormt een
voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert
een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.
15.13 Dutch Cars is gerechtigd om (behoudens het geval de opdrachtgever heeft aangegeven hiertegen
bezwaar te hebben) van het voertuig beeldmateriaal op te nemen en deze te gebruiken voor
promotionele doeleinden van haar onderneming. Het intellectueel eigendom van dit beeldmateriaal
berust bij Dutch Cars.
15.14 Dutch Cars behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dutch Cars heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis
aan derden wordt gebracht.
15.15 De opdrachtgever vrijwaart Dutch Cars voor aanspraken van derden, ter zake van diensten afkomstig
van Dutch Cars betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.
16.2 Op een met Dutch Cars gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst
voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Dutch Cars ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij
dwingend recht anders voorschrijft.
16.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben
ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
16.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen
waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar
sedert levering- dan wel uitvoerdatum.
16.6 Klachten van de opdrachtgever over de diensten en/ of geleverde voertuigen dienen uiterlijk binnen 5
werkdagen na datum van de beëindigde diensten en/ of geleverde zaken schriftelijk aan Dutch Cars
kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Dutch
Cars terzake.
16.7 In geval van een gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en/ of geleverde voertuigen heeft
Dutch Cars het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten,
dan wel de opdrachtgever voor het betreffende deel van de opdracht te crediteren.
16.8 In geval van strijdigheden van bepalingen in de overeenkomsten (huurovereenkomst, algemene
voorwaarden of bijlagen) tussen partijen geldt de volgende rangorde:
– de huurovereenkomst;
– de reservering en andere bijlagen bij de huurovereenkomst;
– de algemene voorwaarden.

Artikel 17. Algemene bepalingen

17.1 Deze voorwaarden zijn geplaats op de websites van Dutch Cars.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de rechtsbetrekking.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.